torsdag 24 juni 2010

RÖSTA GRÖNT!

MODERNISERA HÄRNÖSAND


HÄRNÖSAND - EN METROPOL I MINIATYR
Vi bor i ett historiskt centrum för
kultur, handel och administration,
där hav, land och människor från
hela världen fortfarande möts.
Vi behöver lyfta fram och fokusera
på våra styrkor: närheten
som ger tid att leva, öppenheten
som ger möjlighet till utveckling,
den rika kulturen som ger livskvalitet
och den vackra naturen
som ger resurser och vila.
Vi vill förbättra medborgardialogen
och göra försök med medborgarbudget,
så att vi alla känner
oss delaktiga och blir ambassadörer
för vårt Härnösand – en
metropol i miniatyr.

SOLIDARITET OCH GEMENSKAP
Det öppna och mångkulturella samhället
har gjort oss rikare – både
kulturellt, socialt och ekonomiskt.
Vi behöver bli ännu bättre på att integrera
de resurser som invandrade
kommuninvånare bidrar med, som
entreprenörskap, språkkunskaper,
vidgade vyer och kultur. Härnösand
ska ha en välkomnande attityd, bli
ett kunskapscentrum för ensamkommande
flyktingungdomar och
skapa ett kultur-SFI.
Vi vill skapa tillgänglighet och
lika rättigheter i praktiken – oavsett
ålder, ursprung, funktionshinder,
kön och sexualitet. Kommunen ska
ha jämställda bolagsstyrelser. Det
måste finnas resurser till både
kvinno- och mansjourer samt till
psykiskt funktionshindrade som tillhör
samhällets mest utsatta. Äldre
måste ha rätt till god omsorg och
vällagad mat. Härnösand ska vara
en trygg stad att leva i.
Alla barn ska ha rätt till en god
uppväxtmiljö och tillräckligt stöd i
skolan. Det måste finnas ett
skyddsnät för ungdomar i riskzonen
och möjlighet till praktikplatser och
ungdomsjobb. Vi vill kunna erbjuda
kommunanställda att välja heltid
eller deltid.

EKOKOMMUN PÅ RIKTIGT
Klimatkrisen är verklig och vi vet
att klimatsmart idag är lönsamt
imorgon. Härnösand har kallat
sig ekokommun sedan 2005, men
arbetet går för långsamt.
Vi vill på allvar satsa på ekologisk
upphandling, Fair Trade, kompostering
av hushållsavfall, välplanerade
cykelvägar, bussar och
lokaltåg, dubbelspår till Stockholm
och samhällsplanering för hållbar
utveckling. Vi vill skapa gröna jobb
genom investeringar i förnyelsebar
energi och ta tillvara lokala resurser
och produktion. Rekreation och
naturvärden ska vara ledstjärnor i
kommunens skogsbruk och ingen
bör få frisedel från miljöbalken.

SKOLAN SKAPAR FRAMTIDEN
Det absolut viktigaste för att få
bra resultat i skolan är motivation.
Elever i alla åldrar måste känna att
de trivs och är glada över sin skola,
även elever med särskilda förmågor
och behov. Därför vill vi skapa en
skola som tar vara på lärarnas
kompetens och lyssnar på elever
och föräldrar. Vi vill återupprätta
skolstaden Härnösand. Vi tror på
pedagogisk mångfald och möjlighet
till profilering. Skolmaten ska vara
vällagad, ekologisk och närproducerad.
En bra skola och förskola
är en viktig faktor för en attraktiv
kommun.
Vi vill verka för att både universitetet
och yrkeshögskolan utökar
antalet studenter och program. Det
är logiskt att lägga energiteknikutbildningar,
internationella utbildningar
och utbildningar inom
arkivområdet och till hemspråkslärare
i Härnösand.


VÅRA KANDIDATER
1. Tomas Q Nilsson, 35 år
Idéhistoriker och behandlingsassistent

“Satsa på ekologisk upphandling, lokaltåg och
grön IT. Att välja en modern hållbar livsstil ska
vara enkelt.”2. Hibo Abdullahi, 32 år
Tolk och undersköterska

“Härnösand ska vara en trygg stad att bo i,
för både unga och gamla.”

3. Amanda Lind, 30 år
Psykolog

“Kulturlivet är viktigt. Det skapar jobb,
välbefinnande och gör Härnösand till en
attraktiv kommun att bo i”

4. Carlos Gil, 58 år
Agronom och företagare

“Våra investeringar ska syfta till att energieffektivisera,
minska driftskostnaderna och öka
kommunens handlingsfrihet.”

5. Karin Nordström, 31 år
Banktjänsteman och statsvetare

“Det ska bli enklare att påverka Härnösands
utveckling, t.ex. genom medborgarbudget.”

6. Huda Afana, 43 år
Studerande i freds- och konfliktkunskap

“Vi ska ta vara på de kunskaper som
invandrade medborgare bidrar med.”

7. Rebecka Bjurhall, 32 år
Statsvetare

“Vi behöver utveckla vad som menas med
hållbar tillväxt och konsumtion och satsa på
utbildningar inom hållbar utveckling.”

8. Kasim Husseini, 24 år
Ekonomistuderande

“Skolan är framtiden. Vi vill ha pedagogisk
mångfald, många lärare och bra mat.”


INFORMATIONSSAMHÄLLET I
MEDBORGARNAS TJÄNST
Informationsteknologin ställer oss
inför helt nya frågor om personlig
integritet, upphovsrätt och makten
över IT-strukturen. Det öppnar
stora möjligheter, men makten
över den digitala infrastrukturen
får inte överlämnas till stora
företag och övervakningsinstitutioner.
Spelreglerna måste sätta
medborgarnas intressen i fokus.
Vi vill använda IT som ett verktyg
för bättre medborgardialog. Vår
IT-försörjning ska inte vara upplåst
till enskilda leverantörer, inte
tvinga medborgarna att använda
ett speciellt IT-system för att få
tillgång till samhällsservice och
inte i onödan registrera medborgare.
För de människor som anser
sig må dåligt av den nya tekniken,
måste det finnas lågstrålande områden
och miljöer.

LÅNGSIKTIGA INVESTERINGAR
OCH GOTT LEDARSKAP
Investeringarna vi gör idag skapar
samhället imorgon. Vi vill göra
Härnösand mer intressant, levande
och mer anpassat till en ekologisk
framtid. Investeringar bör syfta
till att energieffektivisera, minska
driftskostnader och öka kommunens
handlingsfrihet. Kommunen bör
inte investera i privata fastigheter
eller ta på sig investeringskostnader
för sådant som är statens ansvar,
exempelvis en ny E4. Stora satsningar
på fritidsanläggningar bör
diskuteras brett och offentligt.
Vi ser behov av ett tydligt,
ansvarstagande och kommunicerande
ledarskap i Härnösands
kommun. Personalpolitik och social
arbetsmiljö går inte att slarva med.
Det är långsiktiga investeringar i
den viktiga resursen personal.

KULTUR GER JOBB!
Kultursektorn är oerhört viktig, inte
bara för vårt välmående, utan också
för ekonomisk utveckling och jobb.
Redan idag är kulturen Sveriges
största exportindustri.
Vi ser stor potential för kreativa
näringar och utvecklad ekoturism i
Härnösand. Vi har havet, fantastisk
natur, många kunniga entreprenörer
och goda språkkunskaper. Genom
att vara Porten till Höga Kusten,
lyfta fram lokala specialiteter på
plats, vårt rika kulturliv, vår öppna
attityd och vår vilja att ställa om till
ett framtida hållbart samhälle, kan
vi skapa många långsiktiga jobb.
Vi ska värna om Härnösands
starka ställning som kulturkommun.
Det ska gå lätt att åka kollektivt
till våra stora kulturinstitutioner:
Murberget, Sambiblioteket,
Konsthallen, Technichus/Teatern/
Norrdans o s v.
Vi vill att kultur ska vara tillgänglig
för alla och en självklar del av
barns uppväxt. Kulturskolan ska
utvecklas och nå ut till fler. Kommunalt
stöd bör kunna gå både till
föreningar och till fria kulturutövare.
Människor från andra länder och
deras kulturkompetens behöver tas
tillvara i Härnösands kulturliv.

VÅR POLITIK BASERAS PÅ TRE
SOLIDARITETER

• Solidaritet med djur, natur och det
ekologiska systemet
• Solidaritet med kommande generationer
• Solidaritet med världens alla människor

fredag 18 juni 2010

C-vikarna som inte röstade bort kärnkraften!

Torsdagen den 17 juni röstade regeringsalliansen (inklusive centern i både Västernorrland och Jämtland!) i riksdagen igenom att tillåta byggen av nya kärnkraftsreaktorer i Sverige. Men det går emot både svenska folkets beslut i folkomröstning och miljöforskarnas råd. Risken är överhängande att utveckling av miljövänliga alternativ till olja och kol nu ersätts med satsningar på miljöfarlig och extremt riskabel kärnkraft. Så har det varit tidigare, och så blir det sannolikt igen!

Vi i miljöpartiet ställer oss frågorna; Har ni glömt Tjernobylkatastrofens skador på tusentals människor och förgiftning av miljön – även här i Sverige! Har ni glömt den nära kopplingen mellan kärnvapen och kärnkraft, som nu demonstreras i bl.a. Iran och Nord-Korea? Har ni glömt det växande avfallsberget av radioaktiva miljögifter i vårt eget land – som vi fortfarande inte vet hur vi ska hantera säkert?

En del av propositionen som röstades igenom handlar om att man vill lägga större ansvar på företagen om olyckan är framme. Yeah, rock on! Är det någon som har lagt märke till oljekatastrofen i Mexikanska golfen? Är det ens möjligt att ekonomiskt kompensera en kärnkraftsolycka? Skadan är väl redan skedd?

Våga istället se de hållbara möjligheterna! Satsa på våg-, vind- och solkraft! Använd biobränslen i långt högre utsträckning. Energieffektivisera och utveckla kunnande & teknik. Modernisera Sverige! Det ger också större konkurrenskraft för industrin och fler jobb i samhället.

Det är ingen brist på energi - så länge vi använder vår fantasi och tänker utanför lådan. Och det går inte att komma ifrån det livsfarliga hot som kärnkraften bär med sig! Vi vill se en utveckling där vi i än högre utsträckning utnyttjar växande kunskap och teknisk kompetens till att skapa en värld som är hållbar inte bara i morgon, utan också i framtiden!

Till sist: En eloge till centerns Solveig Ternström och Eva Selin Lindgren som vågade gå emot både partilinjen och alliansen. I stället lyssnade de på förnuftet och röstade emot propositionen. Välkomna in i den gröna gemenskapen!

Rödgrönas budgetförslag i Härnösand

Budget 2011 alternativet från S, V och Mp


Vi anser att Härnösands kommun i budget 2011 har möjlighet att satsa

60 miljoner på angelägna områden. Satsningar som ska innehålla aktiviteter för unga och bättre måluppfyllelse i skolan.


Inom socialnämndens område behövs ökade insatser för daglig verksamhet, kontaktpersoner inom omsorgen och psykiatrin, oförändrade eller ökade organisationsbidrag och att fullfölja heltidsprojektet.


Inom skolnämnden måste arbetet med förebyggande insatser för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder komma igång och måluppfyllelsen i skolan måste bli mycket bättre.


Arbetslivsnämndens ungdomssatsning, som också omfattar övriga nämnder, måste fortsätta.


Samhällsnämnden ska inte skära ner föreningsbidragen och inte försämra för spontanidrotten.


Vårt alternativ finansieras genom minskade konsultkostnader, indraget vårdnadsbidrag, samordningsvinster mellan kommunen och dess helägda bolag och mellan förvaltningarna inom kommunen och genom att mer restriktivt pröva återbesättning av vakanta tjänster.


Föreslagen skattesänkning med 10 öre säger vi nej till. En person med 25 000 kronor i månadslön får behålla 25 kronor mer i månaden. För kommunen innebär det ett bortfall med 4,2 miljoner kronor eller ungefär 10-20 arbetstillfällen. När kommunen visar ett reellt överskott är vi beredda att diskutera en skattesänkning.


Årets resultat 2011 kommer med vårt förslag att bli +10 miljoner kronor.


Härnösands kommun har drygt 1 400 miljoner kronor att hushålla med för kommunal service. Det är viktigt att prioritera dessa medel för bästa möjliga verksamhet.


Det förslag som kommunens politiska majoritet lägger fram under rubriken
”Med fokus på välfärdens kärna” är ett förslag, som kallas satsning, men som inte ens behåller dagens verksamhet. Budgeten innehåller vissa positiva saker såsom medel till kompetensutveckling i skolan och fortsatt tilldelning till arbetsmarknadsåtgärder.

Sig-Britt Ahl Lars-Gunnar Hultin Eva Goës
Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna
...................................................................................

torsdag 10 juni 2010

Kämpa på!


Vi i rödgröna blocket ligger före alliansen men nu börjar kampen på riktigt!

De sura gubbarna i S måste sluta med sina klagovisor! Mona är bra!
Soffliggarna måste väckas!

Utanförskap skapas av alliansen. Innanförskap av de rödgröna!

onsdag 2 juni 2010

Global Greens uttalande ang attacken mot Ship to Gaza

`
Global Greens Condemn Israeli Attack
Call for Blockade on Gaza to be Lifted Immediately


The Global Greens condemn in the strongest terms the Israeli government’s deadly attack on the flotilla of six ships carrying aid supplies to the Palestinians trapped in Gaza.

We send our deep sympathy to the families and friends of those killed and injured while taking part in an international mission whose purpose was peaceful and humanitarian.

The responsibility lies with Israel to explain its actions including the use of armed forces to intercept the flotilla.

The Global Greens demand an urgent, independent international investigation into the flotilla tragedy. The armed interception of the humanitarian convoy took place in international waters and used lethal force resulting in nine deaths and dozens of injuries. The investigation must determine whether it was unlawful and the force used disproportionate.

We must not forget the fact that the underlying cause of this tragedy is the blockade on Gaza. The convoy with over 600 activists on board was taking aid to the 1.4 million men, women and children trapped in an area just 40 km long and 9.5 km wide.

We call on the international community to apply pressure for the Israeli authorities to lift the Gaza siege immediately and allow in fuel, food and other necessities without restriction. The civilian population are struggling with desperate poverty in a situation which amounts to collective punishment.

Future humanitarian convoys should be given access to Gaza. There must be no repeat of shocking incidents like this.
__________________________________

Global Greens Coordination: Sandra Peng, Liaquat Ali, Margaret Blakers, Frank Habineza, Adamou Garba, Nma Emeruwah, Juan Behrend, Steve Emmott, Monica Frassoni, Manuel Baquedano, Marco Antonio Mroz, Claudia Moy Pena, Flor de Maria Hurtado.
Eva Goës, co-coordinator.
More information: James Tonson, secretary@globalgreens.org.auGlobal Greens Statement
2 June 2010